HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

 

Algemeen

 

Elke opdracht voor Irdanwen Vertalingen impliceert de onvoorwaardelijke en onherroepelijke instemming van de klant met de huidige voorwaarden. De klant erkent deze algemene voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben. Deze algemene voorwaarden hebben altijd voorrang op eventuele voorwaarden van de klant. In onderling overleg kunnen afwijkende voorwaarden worden toegestaan, zoals voor prijs, leverings- of betaaltermijn. Zulke afwijkingen zijn echter alleen geldig indien schriftelijk door Irdanwen Vertalingen bevestigd.

 

Bestelling

 

Bestellingen dienen schriftelijk te gebeuren per e-mail. Door zijn bestelling aanvaardt de klant de tarieven en algemene voorwaarden van Irdanwen Vertalingen.

 

Vertalingen

 

Bij het vertalen worden de woorden en de spelling uit de erkende woordenboeken als correct beschouwd. De klant wordt verzocht zijn voorkeuren voor spelling of woordkeuze door te geven, net als de verklaring van eigen afkortingen en terminologie.

 

Beroepsgeheim

 

Irdanwen Vertalingen respecteert het beroepsgeheim van de klant. Dit betreft alle correspondentie tussen de klant en Irdanwen Vertalingen, inclusief alle communicatie per e-mail, fax en post, de inhoud van de tekst en de prijsopgave betreffende een bestelling.

 

Leveringstermijn

 

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaand anders overeengekomen, is Irdanwen Vertalingen niet gebonden door de leveringstermijn zoals door de klant opgegeven. Bovendien is de leveringstermijn zoals opgegeven door Irdanwen Vertalingen eveneens indicatief en niet bindend. Levering buiten de indicatieve termijn is geen grond tot verbreking van de overeenkomst, noch vormt het een grond tot prijsvermindering of schadevergoeding.

 

Aansprakelijkheid

 

Irdanwen Vertalingen kan alleen aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet. Daarenboven is de mogelijke gehoudenheid in elk geval in omvang beperkt tot de gefactureerde sommen met betrekking tot de vertaalopdracht in kwestie. Irdanwen Vertalingen kan in geen geval aansprakelijk zijn tegenover de klant of ten aanzien van derden voor schade die niet rechtstreeks het gevolg is van een tekortkoming van Irdanwen Vertalingen. Daaronder worden begrepen economische verliezen, verlies van winsten, verlies van besparingen, verlies van klanten, verlies van contracten, verlies van inkomsten, tijdverlies, verlies van goodwill, verlies van reputatie, verlies of beschadiging van gegevens, contractueel, buitencontractueel of anders. Deze opsomming is niet limitatief.

 

Betaling

 

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaand anders overeengekomen, zijn facturen van Irdanwen Vertalingen betaalbaar in euro binnen 30 dagen na factuurdatum.

 

Betwisting

 

Klachten over vertalingen of facturen dienen uiterlijk binnen 10 werkdagen volgend op de factuurdatum te worden doorgegeven door middel van een (aangetekende) brief of e-mail. Daarna worden factuur en vertaling onherroepelijk als aanvaard beschouwd.

Irdanwen Vertalingen behoudt zich het recht voor een forfaitaire schadevergoeding van 500 euro te vorderen van een klant die een vertaling reeds gebruikt alvorens de factuur ervoor te hebben voldaan. Bovendien behoudt Irdanwen Vertalingen zich het recht voor om desgevallend een claim in te dienen voor inbreuken op het auteursrecht bij situaties zoals in deze paragraaf beschreven.

Als de factuurdatum meer dan twee weken overschreden wordt, stuurt Irdanwen Vertalingen een eerste herinnering. Indien die zonder gevolg blijft, ontvangt de klant na nog twee weken een tweede herinnering, dit keer aangetekend, indien nodig twee weken later gevolgd door een derde en laatste herinnering, de ingebrekestelling.

Niettegenstaande het voorgaande, kan zodra de betalingstermijn overschreden wordt, van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is, een nalatigheidsinterest van 10% aangerekend worden op het factuurbedrag of op het openstaande factuursaldo.

Bovendien kan bij de overschrijding van de betalingstermijn het factuursaldo verhoogd worden met een forfaitaire schadeloosstelling van 10% met een minimum van 50 euro en dit van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is.

Wanneer de betalingstermijn van één factuur niet wordt nageleefd, behoudt Irdanwen Vertalingen zich het recht voor om zowel de onmiddellijke betaling van alle andere facturen te eisen, zelfs indien deze nog niet vervallen zouden zijn, als om de uitvoering van nog bestaande contracten op te schorten, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding.

Uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. Op de diensten en facturen van Irdanwen Vertalingen is het Belgische recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden werden opgesteld in het Nederlands. Mochten er geschillen ontstaan door uit vertalingen voortgekomen betekenisnuances, dan primeert de Nederlandse versie.

 

© 2015 All rights reserved. Irdanwen Vertalingen